กติกากีฬายิงปืน

กติกาปืนสั้นอัดลม
กติกาปืนสั้นอัดลม

 

กติกาปืนสั้นอัดลม

แบ่งการแข่งขันเป็นประเภททีมชาย-ทีมหญิง/ บุคคลชาย– หญิง


1. ใช้กฎกติกาของสหพันธ์กีฬายิงปืนระหว่างประเทศ(ISSF) ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้บังคับในการแข่งขัน
2. การแต่งกาย ตามกติกาสากล(ISSF) ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนต์ทุกชนิด หรือกางเกงที่เป็นผ้ายีนส์ หรือ
กางเกงที่มีกระเป๋าด้านข้าง(เหมือนกางเกงทหาร)
3. ปืนและกระสุนที่ใช้ในการแข่งขัน
     – ใช้ปืนสั้นอัดลมทุกแบบทุกยี่ห้อ ที่อัดลมด้วยสปริงหรือก๊าซ
     – น้ําหนักปืนรวมอุปกรณ์ที่ติดตัวปืน ไม่เกิน1,500 กรัม
     – น้ําหนักแรงกดไกปืนจะต้องหนัก ไม่ต่ํากว่า500 กรัม
     – ขนาดภายนอกของปืนต้องใส่กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดวัดภายใน420 x 200 x 50 mm. โดยยอมให้กล่ องมีความคลาดเคลื่อนของผู้ผลิตได้+ 1.0 mm./0.0 mm.
     – กระสุนที่ใช้เป็ นกระสุนหน้าตัดขนาด4.5 mm. หรือ.177 นิ้ว(เบอร์1)
4. เป้าที่ใช้เป็นเป้ากระดาษสําหรับใช้แข่งปืนสั้ นอัดลมตามมาตรฐานสากล โดยใช้ระบบรอกไฟฟ้า
5. การเตรียมตัวและการยิงทดสอบศูนย์
     – ก่อนเริ่มเวลาเตรียมตัวและการยิงทดสอบศูนย์ กรรมการจะเรียกเข้าช่องยิงก่อน15 นาที (Athletes to -the line) นักกีฬาเข้าช่องยิงเตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์ กรรมการอาจเข้ามาตรวจดู ความถูกต้องของปืน
     – และอุปกรณ์รวมถึงตรวจเช็ครายชื่อนักกีฬาให้ตรงตามช่องยิง นักกีฬาสามารถยกปืนหรือDry fire ได้
     – เมื่อถึงเวลาที่กําหนด กรรมการจะสั่งเริ่มการเตรียมตัวและการยิงทดสอบศูนย์(Preparation and sighting time … start) ภายในเวลา 15 นาที เมื่อครบเวลา 15 นาที กรรมการจะสั่งสิ้นสุดเวลาทดสอบศูนย์(End of Preparation and sighting time … stop) โดยกรรมการจะทํ าการเตือนก่อนหมดเวลา30 วินาที

NOTE :
     – หากนักกีฬาทําการยิงก่อนเวลาทดสอบศูนย์(ก่อนคําสั่งStart) ถ้าทําโดยปราศจากความปลอดภัยอาจถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน และถ้าไม่เกี่ ยวข้องกับความปลอดภัยจะบันทึกเป็นยิงผิด(MISS : Ø)ในการยิงนัดแรกของการบันทึกผลการแข่งขัน
     – กรณียิงหลังประกาศหยุดยิงทดสอบศูนย์(stop) และก่อนเริ่มทําการยิงบันทึกผลคะแนน(Match – firing start) จะไม่นับเป็นนัดบันทึกคะแนนและจะถูกทําโทษตัด2 คะแนน ของคะแนนนัดแรกในการบันทึกผลการแข่งขัน
     – การยิงทดสอบศูนย์ไม่จํากัดจํานวนนัด มีเป้าทดสอบศูนย์จํานวน4 แผ่น

6. การยิงบันทึกผล
     – ยิงบันทึกผล เป้าละ1 นัด
     – ประเภททีมชาย, บุคคลชาย ยิงบันทึกผล 60 นัด ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
     – ประเภททีมหญิง, บุคคลหญิง ยิงบันทึกผล 40 นัด ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
     – การจัดส่งเป้าบันทึกผล เมื่อยิ งครบ1 ชุด(10 เป้า) นักกีฬาต้องวางเป้าลงบนพื้นที่ที่สะดวกต่อการเก็บของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการควบคุมช่องยิง
     – กรรมการจะเตือนก่อนหมดเวลา10 นาที และ5 นาที เมื่ อหมดเวลากรรมการจะสั่งหยุดยิง“STOP”
     – การยิงโดยทําการปล่อยก๊าซหรือลมออกจากตัวปืน ภายหลังจากกรรมการสั่งยิงบันทึกผล ไม่ว่าจะมีกระสุนหรือไม่ ก็ตาม ถ้ากระสุนไม่กระทบเป้าถือว่ายิงผิด(MISS : Ø) สําหรับเป้านั้นๆ
7. การเปลี่ยนท่อก๊าซ/ท่ออัดลม จะต้องทํานอกช่องยิงและต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมการแข่งขัน
8. ระยะยิง10 เมตร
9. ท่ายิง ใช้ท่ายิงมือเดียว
10. วิธีการนับคะแนน และการเรี ยงลําดับ
     – นักกีฬาที่มีผลคะแนนรวม(ชาย60 นัด/หญิง40 นัด) มากกว่าจะอยู่ในอันดับที่ดีกว่า
     – หากผลคะแนนรวมเท่ากัน ให้นับค่าผลรวมคะแนนวงในสุ ด(X)
     – หากผลรวมของจํานวน(X) เท่ากัน ให้นับผลคะแนนรวม10 นัด ของชุดสุดท้าย เปรียบเทียบกัน ถ้ายังเท่ากันให้นับชุดถัดไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะ
     – ถ้าผลคะแนนยั งเท่ากัน ให้เปรียบเทียบคะแนนนัดต่อนัดเช่น คะแนน10 ที่อยู่ในวง(X) มีอันดับดีกว่าคะแนน10 ที่ไม่อยู่ในวง(X) โดยเริ่มจากนัดสุดท้ายถ้ายังเท่ากันให้ดูนัดถัดไป จนกระทั่งสามารถตัดสินได้
11. ไม่อนุญาตให้นั กกีฬารับเป้าก่อนการแข่งขัน
12. ปืนเมื่อไม่อยู่ในระหว่างการใช้งาน จะต้องใส่Safety flag ทุกครั้ง
13. กําหนดจัดการแข่งขัน เป็น6 ผลัด ผลัดละ2 ชั่วโมงตามที่กรรมการประจําสนามกําหนด

 

กติกายิงปืนยาว
กติกายิงปืนยาว
 1. ใช้ปืนยาวแบบทั่วไป ขนาด .22 นิ้ว ชนิดใด ยี่ห้อใด ก็ได้ ศูนย์เปิด พานท้ายใช้งาน (พานท้ายปรับไม่ได้)
 2. ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นใดถ่วงปืน ห้ามตกแต่งโครงปืน ให้ใช้มาตรฐานโรงงาน น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม
 3. ห้ามใช้อุปกรณ์ช่วยยิงทุกชนิด เช่น เสื้อยิงปืน, เสื้อยีนส์, ถุงมือ, หมอน, สายสลิง, รองเท้าห้ามหุ้มข้อ ฯลฯ ยกเว้นในท่านั่งยิง บังคับให้ใช้หมอนในการแข่งขันปืนยาวระบบสากล  ตามกฎของ       สหพันธ์ยิงปืนนานาชาติ I.S.S.F.
 4. ห้ามพิง , ห้ามพาด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของปืนถูกพื้น หรือสิ่งก่อสร้างโดยรอบในระหว่างทำการยิงบันทึกผล
 5. ให้สวมใส่เฉพาะเสื้อแขนสั้นเท่านั้น จะเป็นเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตก็ได้
 6. ทำการยิงบันทึกผลในระยะ 50 เมตร
 7. ใช้เป้า ISU, จำนวน 7 แผ่น (เป้ายิงปืนสั้นระยะ 25 เมตร)
 8. ยิงทดสอบศูนย์ด้วยท่าอิสระ 5 นัด ใช้เวลา 5 นาที (ใช้เป้า 1 แผ่น)
 9. ยิงบันทึกผล 3 ท่า รวม 30 นัด ตามลำดับดังนี้ (ห้ามข้ามขั้นตอนเด็ดขาด)

  ท่านอน  10 นัด ในเวลา 8 นาที  (ใช้เป้า 2 แผ่น)

  ท่ายืน  10 นัด ในเวลา 8 นาที  (ใช้เป้า 2 แผ่น)

  ท่านั่ง  10 นัด ในเวลา 8 นาที  (ใช้เป้า 2 แผ่น)

 10. กรรมการจะทำการขานเวลาเตือนเมื่อเหลือเวลาอีก 1 นาที
 11. ในท่านอนยิง ห้ามนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันใช้อุปกรณ์อื่น รองรับร่างกาย นอกเหนือจากที่ได้จัดเตรียมไว้ให้
 12. ถ้าผู้เข้าแข่งขันทำการยิงลูกกระสุนออกไปถูกเป้า เกินจำนวน (10 นัด) จะทำการตัดคะแนนแต้มสูงออก ตามจำนวน จนเหลือครบ 10 นัด
 13. ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามีรอยกระสุนในเป้าเกิน 10 นัด เป็นการยิงมาจากผู้อื่น จะทำการตัดแต้มต่ำออก ตามจำนวน จนเหลือครบ 10 นัด
 14. ในกรณีคะแนนเท่ากัน จะทำการตัดสิน จากการนับแต้ม 10 ทั้งหมดจากท่านั่ง, ท่ายืน, ท่านอน ตามลำดับ ประเภททีมให้นับทั้งทีมรวมกัน
 15. ปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะทำการแข่งขัน ให้ประธานกรรมการผู้ควบคุมการยิงเป็นผู้พิจารณาและบันทึกผลการพิจารณาในช่องยิงทันที และการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นยุติ
สปอร์ตติ้ง
สปอร์ตติ้ง

 

สปอร์ตติ้ง 

       การยิงสปอร์ตติ้ง หรือบางครั้งมักเรียกว่า สปอร์ตติ้งเคลย Sporting Clay เป็นการยิงเป้าบินประเภทเดียวที่ไม่มีรูปแบบ หรือ กติกา กำหนดไว้เหมือนการยิงประเภทอื่นๆ เพราะว่าการยิงประเภทนี้เป็นการจัดสภาพการยิงให้มีการเลียนแบบการล่าสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น นก เป็ด กระต่าย หรือ สัตว์อื่นๆ ที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ กัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ยิงมีความสนุกสนานในการยิงนอกเหนือไปจากการยิงเป้าบินตามกติกาสากล และยังช่วยลดการฆ่าสัตว์ได้อีกด้วย โดยในการแข่งขันแต่ละครั้งนั้น ผู้จัดจะปรับเปลี่ยนการปล่อยเป้าให้มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะทำให้ผู้ยิงมีความสนุกสนานและท้าทายในการยิงแต่ละครั้ง 

คำศัพท์กีฬา

สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 492,028 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 568,447 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 565,124 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 658,189 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 611,664 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 609,427 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 408,364 ครั้ง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 435,946 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม