ประเภทการแข่งขัน/ระยะทาง การโฆษณาเครื่องหมายการค้า และการประกอบเรือ
ประเภทการแข่งขัน/ระยะทาง การโฆษณาเครื่องหมายการค้า และการประกอบเรือ

 

1. ประเภทการแข่งขัน/ระยะทาง (Catergories/ Distances) [GR]
     

     1.1 การแข่งขันที่กําหนดขึ้นโดยสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ มีดังนี 

 ชาย  

และ 

หญิง

K1, K2, K4, C1, C2, C4 200 เมตร, 500 เมตร, 1,000 เมตร 
 K1, K2, K4, C1, C2 5,000 เมตร
MK1, WK1, MC1 ผลัด 200 เมตร

 

      1.2 ระยะทางการแข่งขันที่กําหนดโดยสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ มีดังนี้

ชายและหญิง  200 เมตร, 500 เมตร, 1,000 เมตร, 5,000 เมตร

 

2. คุณสมบัติเฉพาะ (Specification) [TR]

 

      2.1 ประเภทของเรือที่ใช้ในการแข่งขันที่กําหนดโดยสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ มีดังนี้

ชายและหญิง K1, K2, K4, C1, C2, C4


     2.2 

เรือ   K1 K2 K4 C1 C2 C4
ความยาวสูงสุด 520 650 1,100 520 650 900
นํ้าหนักตํ่าสุด 12 18 30 16 20 30


      *ความยาวใช้มาตรวัดเป็นเซนติเมตร และนํ้าหนักใช้มาตรวัดเป็นกิโลกรัม

เครื่องหมาย/ตรา

     2.1 ลักษณะเฉพาะและการโฆษณาเครื่องหมายการค้า
         2.1.1 เครื่องหมายการค้าและการโฆษณาบนเรือที่ใช้ในการแข่งขัน อุปกรณ์ต่างๆ และชุดที่สวมใส่ในการแข่งขันอาจมีเครื่องหมายติดไว้เป็ นสัญลักษณ์ทางการค้าหรือเป็นตัวอักษรเป็นข้อความ โดยการโฆษณาบนอุปกรณ์และบนชุดที่ใช้ในการแข่งขันแคนูสปรินท์ของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาตินั้น รายละเอียดได้กล่าวไว้ในคู่มือข้อแนะนําของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าการโฆษณาอันเป็ นลักษณะเฉพาะบนอุปกรณ์การแข่งขัน (ไม่รวมการแข่งขันโอลิมปิคเกมส์)
         2.1.2 มีพื้นที่ที่จํากัดไว้บนลําเรือหรือใบพายเพื่อสงวนไว้สําหรับเครื่องหมายการค้าการโฆษณา ซึ่งบริเวณเหล่านี้ได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของนักกีฬา/สหพันธ์แห่งชาติ ผู้ผลิต ผู้จัดการแข่งขัน และสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ (รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ)
          2.1.3 ชื่อนักกีฬาต้องปรากฏอยู่บนแต่ละข้างของเรือที่ใต้ห้องที่นั่ง
          2.1.4 นักกีฬาต้องสวมใส่ชุดสําหรับใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะที่ง่ายต่อการจดจําว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของชาติใด
          2.1.5 ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาบุหรี่ หรือเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆ
          2.1.6 ไม่อนุญาตให้มีรูปภาพ สัญลักษณ์ สโลแกนต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการสนับสนุนในการแข่งขันไม่อนุญาตข้อความเกี่ยวกับการเมือง
     2.4 สิ่งจําเป็น ในการแข่งขันแคนูสปรินท์ของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ (ไม่รวมโอลิมปิคเกมส์)
          2.4.1 ข้อแนะนําในการโฆษณาลงบนชุดแข่งขันและบนอุปกรณ์ต่างๆของฝีพาย มีข้อควรปฏิบัติดังนี้
              2.4.1.1 ควรลงโฆษณาบริเวณที่ไม่บดบังเอกลักษณ์ของผู้เข้าแข่งขันและไม่มีผลในทางแพ้ชนะการแข่งขัน
     2.5 สิ่งจําเป็นในการแข่งขันโอลิมปิ คเกมส์
          2.5.1 ห้ามรูปแบบของการประชาสัมพันธ์แบบโฆษณาชวนเชื่อ เชิงพาณิชย์ หรือไม่เช่นนั้นก็อาจปรากฏอยู่บนชุดกีฬาอุปกรณ์เสริมต่างๆ หรือส่วนใหญ่จะอยู่บนบริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือบนเครื่องแต่งกาย หรือบนอุปกรณ์ที่นักกีฬาสวมใส่และใช้งานในการแข่งขันโอลิมปิคเกมส์ ยกเว้นแต่ที่ชี้เฉพาะเอกลักษณ์บุคคลหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกติกาของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาตินั้นอยู่ภายใต้กฎของคณะกรรมการโอลิมปิคระหว่างประเทศหากประการใดที่ไม่ได้ถูกบังคับใช้โดยคณะกรรมการโอลิมปิ คระหว่างประเทศ
           2.5.1.1 คําว่า “เอกลักษณ์” หมายถึง การแสดงชื่อ การเรียกขาน เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรืออะไรก็ตามที่เป็ นสัญลักษณ์โดดเด่นของผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ โดยปรากฏให้เห็นไม่เกินหนึ่งครั้งต่อรายการ
           2.5.1.2 ชุดของผู้เข้าแข่งขัน และชุดของบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการแข่งขันอาจรวมถึงธงสัญลักษณ์ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งชาติ หรือโดยความยินยอมของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิ คเกมส์ ธงสัญลักษณ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิ คเกมส์ สหพันธ์เรือแคนูนานาชาติอาจจะสวมชุดฟอร์มและสัญลักษณ์ของสหพันธ์นานาชาติ


3. การประกอบเรือ (Construction) [TR]


      การประกอบเรือต้องทําให้เรือสามารถลอยตัวอยู่ได้เมื่อมีนําเข้าเต็มลําเรือ และส่วนต่างๆของร่างกายนักกีฬาจะต้องไม่กระทบกับเรือหากมีสิ่งกีดขวางใดๆจะต้องนําออกจากเรือ
     3.1 ลําเรือ (Hull)
        ส่วนของลําตัวแนวยาวเรือคยัคและเรือแคนูนั้นจะต้องไม่เว้าเข้า (ยกเว้นในแนวนอนและแนวตั้ง)
     3.2 หัวเรือ (Deck)
         การประกอบหัวเรือจะต้องอยู่ในระดับตํ่ากว่าจุดที่สูงที่สุดในแนวนอนของขอบด้านหน้าเรือตรงที่นั่งด้านหน้า
     3.3 ห้ามนําวัสดุแปลกปลอมใดๆ ไปใช้กับเรืออันจะทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการแข่งขัน
         3.3.1 ห้ามมีส่วนประกอบใดๆของเรือ (รวมทั 'งที่นั่งและที่พักเท้า) ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของส่วนต่างเป็นไปในทิศทางที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนเรืออันจะทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการแข่งขัน (มีระบบปรับการใช้งานของที่นั่งในเรืออยู่แล้ว)
     3.4 เรือที่ใช้ในการแข่งขันและตัวผู้เข้าแข่งขันอาจสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อติดตามสถานการณ์เกมส์การแข่งขันหรือสําหรับการถ่ายทอดทางโทรทัศน์การติดตั้งอุปกรณ์เสริมของผู้เข้าแข่งขันเพื่อติดตามเกมส์การแข่งขัน แต่ในบางช่วงบางตอนก็อาจไม่สามารถใช้อุปกรณ์เสริมดังกล่าวในการติดตามการแข่งขันได้

เรือคยัค
     3.5 เรือคยัคอาจมีหางเสืออันเดียว หางเสือจะต้องอยู่ในตําแหน่งข้างใต้ลําตัวเรือ
         3.5.1 เรือคยัคถูกออกแบบมาให้โดยสารด้วยการสอดตัวเข้าไปในลําเรือ (sit-in) ไม่ใช่การนั่งบนเรือ (sit-on) (ประเภท Surf Ski)

เรือแคนู
     3.6 เรือแคนูจะต้องประกอบขึ 'นอย่างได้สัดส่วนกับแกนความยาวของเรือ
         3.6.1 ไม่อนุญาตอุปกรณ์ใดๆในการชี 'หรือกําหนดทิศทางหางเสือในการแข่งขัน
         3.6.2 การแข่งขันประเภท C1 และ C2 ความยาวตํ่าสุดที่เปิ ดให้คือ 280 เซนติเมตรและขอบด้านข้างของกราบเรือสามารถขยายเข้าไปตลอดบริเวณภายในกราบเรือได้มากสุด 5 เซนติเมตร ราวกั้นภายในเรือมีได้มากที่สุด 3 อัน โดยความกว้างสูงสุดของแต่ละอันคือ 7 เซนติเมตร
         3.6.3 การแข่งขันเรือแคนูประเภท C4 ความยาวตํ่าสุดที่เปิดให้คือ 390 เซนติเมตร และขอบด้านข้างของกราบเรือสามารถขยายเข้าไปตลอดบริเวณภายในกราบเรือได้สูงสุด 6 เซนติเมตร ราวกั้นภายในเรือมีได้มากที่สุด 4 อัน โดยความกว้างสูงสุดของแต่ละอันคือ 7 เซนติเมตร
         3.6.4 ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบเรือที่ใช้ในการแข่งขันให้ได้มาตรฐานตามกําหนดของการแข่งขัน

การดัดแปลงต่างๆ (Innovations)
     3.7 หมายรวมถึงการดัดแปลงสําคัญเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์แต่ไม่ได้จํากัดเฉพาะเรือ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องและเครื่องแต่งกายจะต้องได้มาตรฐานตามกําหนดจึงจะได้รับอนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันของ
สหพันธ์เรือแคนูนานาชาติได้ รวมถึงการแข่งขันเวิลด์แชมป์เปี้ยนชิพ และโอลิมปิคเกมส์ด้วย:

  1. การดัดแปลงดังกล่าวมีบริการสําหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคน (ไม่ใช่การผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว)
  2. ค่าใช้จ่ายเป็ นธรรม
  3. ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิเท่าเทียมกัน
  4. การดัดแปลงต้องมีความปลอดภัยและไม่เกิดมลภาวะทางเสียง

     การดัดแปลงต่างๆจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการแข่งขันเรือแคนูสปรีนท์เพื่อพิจารณา ถ้าเป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆและได้รับการรับรองให้ใช้งานได้ เรือก็ต้องพร้อมทันที่สําหรับผู้เข้าแข่งขันในวันที่ 1 มกราคม ตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการแข่งขันนานาชาติในปีนั้น ผู้เข้าแข่งขันที่ใช้เรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับรองมาตรฐานจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขัน คณะกรรมการแข่งขันเรือแคนูสปรินท์มีอํานาจในการตัดสินใจภายใต้กฎกติกาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็ นการดัดแปลงที่สําคัญต่างๆ ความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม ตลอดจนความปลอดภัยและคํานึงถึงมลภาวะทางเสียงด้วย


4. การตรวจเรือ (Boat Control) [TR]

     4.1 ความยาวของเรือคยัคหรือเรือแคนู ใช้การวัดระหว่างปลายสุดของก้านเรือไปจนสุดท้ายเรือหากมีวัสดุที่ผูกหรือห้อยติดอยู่ที่ก้านเรือและท้ายเรือให้นับรวมด้วย
     4.2 ก่อนการแข่งขัน ห้ามทําการดัดแปลงใดๆในเรือแคนูและเรือคยัคที่ได้รับการตรวจมาตรฐานโดยวัดขนาดและนํ้าหนักแล้ว
     4.3 อุปกรณ์ที่ถอดได้ให้ถอดออก ที่พักเข่าซึ่งผนวกติดกับแผ่นรองพื้นและวัสดุต่างๆที่ดูดซับนํ้ำจะต้องทําให้แห้งเสียก่อน หรือไม่ก็ถอดออกเสียตอนชั่งนํ้าหนักในครั้งแรกก่อนที่จะมีการแข่งขันจะมีการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการการแข่งขันและโดยการสุ่มเลือกเรือที่ใช้ในการแข่งขันตั้งแต่ 3 ลําขึ้นไป เพื่อทําการตรวจเรืออีกครั้งทันทีหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน

เรื่องราวยอดฮิต

คำศัพท์กีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

สนามกีฬาศรีนครลำดวน
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 121536 ครั้ง
สนามทุ่งทะเลหลวง
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 89594 ครั้ง
สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ  
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 88750 ครั้ง
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
14 มิ.ย. 60
เข้าชม 115230 ครั้ง
สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 107383 ครั้ง
PAT Stadium (แพท สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 103498 ครั้ง
Chonburi Stadium (ชลบุรี สเตเดี้ยม)
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 96448 ครั้ง
สนามลีโอ สเตเดียม
13 มิ.ย. 60
เข้าชม 74368 ครั้ง