การลงโทษ
การลงโทษ

 

กติกาการลงโทษ (Penalty)

การทำผิดกติกาและผิดวินัยจะมีการลงโทษ ดังนี้ :


การลงโทษทางวินัย
     1. การตักเตือน ผู้เล่นที่ถูกตักเตือนและได้รับบัตรเหลือง หากมีความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 6 ประการ ดังนี้ :
          1.1 กระทำผิดในลักษณะที่ไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถูกต้องตามมารยาทการเป็นนักกีฬาที่ดี ซึ่งพิจารณาได้ว่าการกระทำนั้นอาจทำให้เกิดผลที่เป็นอันตรายต่อการแข่งขันได้
          1.2 แสดงกิริยาและวาจาไม่สุภาพ
          1.3 กระทำผิดกติกาการแข่งขันบ่อย ๆ
          1.4 ถ่วงเวลาการแข่งขัน
          1.5 เข้าหรือออกสนาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสิน
          1.6 เจตนาเดินออกไปจากสนาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ตัดสิน


     2. ความผิดที่ถูกให้ออกจากการแข่งขัน
          ผู้เล่นจะถูกให้ออกจากการแข่งขันและได้รับบัตรแดง หากมีความผิดข้อหนึ่งใน 5 ประการ ดังนี้ :
          2.1 กระทำผิดกติกาอย่างร้ายแรง
          2.2 ประพฤติผิดร้ายแรง โดยเจตนาทำให้ฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บ
          2.3 ถ่มน้ำลายใส่ฝ่ายตรงข้ามหรือผู้อื่น
          2.4 มีปฏิกิริยาหยาบคายหรือใช้วาจาหยาบคายหรือดูถูกฝ่ายตรงข้าม
          2.5 ถูกตักเตือนและได้รับบัตรเหลืองเป็นครั้งที่ 2 ในการแข่งขันครั้งนั้น


     3. ผู้เล่นที่ถูกตักเตือนและได้รับบัตรเหลืองหรือให้ออกจากการแข่งขัน
          ไม่ว่าจะเป็นความผิดทั้งในและนอกสนามแข่งขันที่กระทำต่อฝ่ายตรงข้าม เพื่อนร่วมทีม กรรมการผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน หรือบุคคลอื่น ๆ ให้พิจารณาลงโทษทางวินัย ดังนี้ :
          3.1 ได้รับบัตรเหลืองใบแรก
                    บทลงโทษ : ตักเตือน
          3.2 ได้รับบัตรเหลืองใบที่สอง ในผู้เล่นคนเดิมในเกมการแข่งขันต่างเกม แต่เป็นรายการแข่งขันเดียวกัน
                    บทลงโทษ : พักการแข่งขัน 1 ครั้ง
          3.3 ได้รับบัตรเหลืองใบที่สาม หลังจากพักการแข่งขัน เพราะได้รับบัตรเหลือง 2 ใบ ในรายการแข่งขันเดียวกันและในผู้เล่นคนเดิม
                    บทลงโทษ : พักการแข่งขัน 2 เกม , ปรับเป็นเงิน 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยสโมสรหรือบุคคลที่ผู้เล่นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ
          3.4 ได้รับบัตรเหลืองใบที่สี่ ได้รับบัตรเหลือง หลังจากต้องพักการแข่งขัน 2 ครั้ง จากการที่ได้รับบัตรเหลืองใบที่สามในรายการแข่งขันเดียวกันและในผู้เล่นคนเดิม
                    บทลงโทษ : ให้พักการแข่งขันในเกมต่อไป และในรายการแข่งขันที่รองรับโดยองค์กรกีฬาตะกร้อ ที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการวินัยในเรื่องดังกล่าว
          3.5 ได้รับบัตรเหลืองใบที่สอง ในผู้เล่นคนเดียวกันและในเกมแข่งขันเดียวกัน
                    บทลงโทษ : พักการแข่งขัน 2 เกม , ปรับเป็นเงิน 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยสโมสรหรือบุคคลที่ผู้เล่นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ
                    ได้รับบัตรแดงในกรณีทำผิดวินัย หรือกระทำผิดกติกาในการแข่งขันเกมอื่น ซึ่งอยู่ในรายการแข่งขันเดียวกัน


     4. ผู้เล่นที่กระทำผิดและถูกให้ออกจากการแข่งขัน ไม่ว่าจะกระทำในสนามหรือนอกสนามแข่งขัน ซึ่งกระทำผิดต่อฝ่ายตรงข้าม, เพื่อนร่วมทีม, ผู้ตัดสิน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือบุคคลอื่น โดยได้รับบัตรแดงจะได้รับพิจารณาโทษ ดังนี้ : -
          4.1 ได้รับบัตรแดง
                    บทลงโทษ : ให้ไล่ออกจากการแข่งขันและพักการแข่งขันในทุกรายการแข่งขันที่รับรองจากองค์กรที่กำกับดูแลกีฬาเซปักตะกร้อ จนกว่าคณะกรรมการวินัยจะมีการประชุม และพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

 


อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ศึกษา : กติกาเซปักตะกร้อ เพิ่มเติม

 

เรื่องราวยอดฮิต

คำศัพท์กีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม