การโฆษณาของสมาคม
การโฆษณาของสมาคม

 

ระเบียบการโฆษณาของสมาคม ในกีฬาแบดมินตัน

        สมาชิกสมาคมที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) สามารถใช้สัญลักษณ์ของสมาคมที่มีขนาดไม่เกิน 50 ตารางเซนติเมตรลงบนกางเกง หรือส่วนล่างของเครื่องแต่งกาย หรือกระโปรง เมื่อได้รับอนุญาตจากสหพันธ์ฯแล้วผู้เล่นทุกคนที่ลงแข่งขันในสังกัดจะต้องใช้การโฆษณาที่เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด


1. ลวดลายบนเสื้อที่ได้รับอนุญาต จะต้องเป็นลวดลายศิลปะเท่านั้นไม่ใช่เป็นการโฆษณาเชิงพาณิชย์


2. ตัวหนังสือบนเครื่องแต่งกายผู้เล่น


3. สีแบบ และความสูงของตัวหนังสือ
        3.1 ตัวอักษรภาษาไทยหรือตัวอักษรโรมัน โดยใช้สีเดียวและเป็นสีที่ตัดกับเสื้อ
        3.2 รูปแบบของตัวหนังสือที่เย็บติดด้านหลังจะต้องเป็นแถบผ้าที่มีสีตัดกัน
        3.3 เพื่อให้ตัวหนังสือสามารถมองเห็นได้ชัดโดยผู้ชมโทรทัศน์ตัวหนังสือจะต้องมีความสูงอย่างน้อย 6 เซนติเมตรและสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร
        3.4 ตัวหนังสือจะวางเป็นแนวนอนหรือให้ใกล้เคียงกับแนวนอนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้และให้วางอยู่ใกล้ตําแหน่งบนสุดของเสื้อ
        3.5 ชื่อของผู้เล่นให้ใช้ชื่อหรือนามสกุล หรือชื่อย่อ หรือชื่อเล่นก็ได้แต่ต้องเป็นชื่อที่ใช้ส่งลงทําการแข่งขัน
        3.6 ชื่อของนักกีฬาจะปรากฏบนด้านหลัง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 3.3.1-3.3.5 และต้องเป็นไปตามระเบียบข้อ 5


4. ชื่อสังกัด
        - ชื่อสังกัดของผู้เล่นจะปรากฏอยู่ด้านหลังของเสื้อ


5. ลําดับของการโฆษณาด้านหลังเสื้อ
        - การเรียงลําดับจากด้านบนลงมาด้านล่างจะต้องเรียงตามลําดับดังนี้ ชื่อนักกีฬา (ถ้ามี) ชื่อสังกัด(ถ้ามี)และการโฆษณา (ถ้ามี)

 

 

อ้างอิงจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ศึกษา : กติกาแบดมินตัน เพิ่มเติม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์สนาม

คำศัพท์กีฬา